مدیر مسئول


فریبا قطره دانشگاه الزهرا(س)

دانشیار زبان شناسی

سردبیر


ماندانا نوربخش دانشگاه الزهرا(س)

دانشیار زبان شناسی

مدیر داخلی


آزیتا عباسی دانشگاه الزهرا(س)

استادیار زبان شناسی

اعضای هیات تحریریه


محمود بی جن خان دانشگاه تهران

استاد زبان شناسی

اعضای هیات تحریریه


فریده حق بین دانشگاه الزهرا(س)

استاد زبان شناسی

اعضای هیات تحریریه


انسیه خزعلی دانشگاه الزهرا(س)

استاد زبان و ادبیات عرب

اعضای هیات تحریریه


فرهاد ساسانی دانشگاه الزهراء(س)

دانشیار زبان شناسی

اعضای هیات تحریریه


الهه ستوده نما دانشگاه الزهرا(س)

استاد آموزش زبان انگلیسی

اعضای هیات تحریریه


سید مصطفی عاصی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

استاد زبان شناسی

اعضای هیات تحریریه


یحیی مدرسی تهرانی موسسه تحقیقات علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

استاد زبان شناسی

اعضای هیات تحریریه


وحید صادقی استاد گروه آموزشی زبان شناسی و آزفا، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

زبان شناسی

اعضای هیات تحریریه


بتول مشکین فام دانشگاه الزهرا(س)

دانشیار زبان و ادبیات عرب

اعضای هیات تحریریه بین المللی


النا پالیشوک دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه دولتی لومونوسوف مسکو.

دانشیار زبان روسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


محمد الشاوش دانشگاه منوبه تونس

استاد زبان شناسی عربی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


مزاگو دختریشویلی دانشگاه ایلیا تفلیس، گرجستان

استاد زبان فرانسه

اعضای هیات تحریریه بین المللی


مهبد غفاری دانشگاه کمبریج، انگلستان

دانشیار زبان شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


ماندانا سیف الدینی پور پژوهشگر موسسه پژوهشی زبانهای جهان، دانشگاه سوآس لندن، انگلستان

استاد روانشناسی زبان