هدف -مجله زبان پژوهی نشر دست آوردهای پژوهشگران در حوزه  مطالعات زبان است هم چنین  این نشریه عرصه ای برای تجلی نظریه های زبانی در همه سطوح زبان ومیان رشته ای های زبان شناسی و سایر علوم وحوزه های علوم انسانی است  در این عرصه امید به بازنمود تضارب اندیشه ها وبروز ایده های جدید برپایه سنت مطالعاتی ایرانی وبومی داریم.